Z Operačního programu Životního prostředí

OPZP

Žádost o poskytnutí podpory - Operační program Životní prostředí, výzva č. 58. výzva OPŽP

Název projektu: Třídící linka
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Primární oblast podpory 2.4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží - 2.4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
Akceptační číslo: 14216424, Číslo projektu: 28198494, Číslo: CZ.1.02/4.1.00/14.23523

Zdroje financování CV % CZV % CZVV % Celkem
Celkové výdaje 100 4 147 880,00
Nezpůsobilé výdaje 17,36 719 880,00
Způsobilé výdaje 82,64 100 3 428 000,00
Způsobilé veřejné výdaje 68,45 82,83 100 2 839 327,00
Podpora 68,45 82,83 90 2 839 327,00
Dotace FS 68,45 82,83 85 2 839 327,00
Dotace SFZP 0 0 0 0
VZ žadatele soukromé 14,19 17,17 0 588 673,00

Dodavatel:

FARID COMERCIA s.r.o.,
Hradišťská 167,
294 02 Kněžmost,
IČ: 61498696,
DIČ: CZ61498696

Zařízení pořízené z dotace

Svozová technika pro převoz odpadů IVECO Trakker AD260T41 včetně hákového nosiče HYVA Lift Titan 20 a dvou kusů kontejnerů.

Vůz IVECO Vůz IVECO

Nahoru

Evropský sociální fond v ČR - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost


Prioritní osa: 4.3 – Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory: 4.3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Oblast podpory: Osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané a jsou déle než 1 rok vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR
Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.06/30.00557 – Město Králíky třídí, vydělává, pomáhá
Zahájení realizace projektu: 1. 12. 2013
Ukončení realizace projektu: 30. 8. 2015
Místo realizace: Králíky, Růžová 462

Cíle projektu

Hlavním cílem je vytvoření sociálního podniku s nabídkou pracovních míst pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené s délkou evidence na ÚP delší než 1 rok. Záměrem je komplexní podnikatelský záměr, který zajistí budoucí fungování jako běžná konkurenceschopná firma, ale s naplňováním podstaty a cíli sociálního podnikání. Budou vytvořena minimálně čtyři nová pracovní místa pro osoby z cílové skupiny. Součástí projektového záměru je podpora rovných příležitostí a širokého společenského povědomí a šíření podstaty sociálního podnikání. Důležitým cílem je ukázat možnosti využití sociálního podnikání i pro další subjekty, aktivity, přenášet nejlepší zkušenosti jako formu podpory.

Stručná charakteristika organizace a zkušenosti v oblasti zaměření projektu

Společnost EKO Králíky v.o.s. byla založena v roce 2012 jako sociální podnik. Společníky jsou Město Králíky a Služby města Králíky s.r.o. , přičemž společníci ujednávají, že k obchodnímu vedení společnosti je oprávněn společník Služby města Králíky s.r.o. Zisk určený k rozdělení se nerozděluje a ponechává se pro další ekonomický rozvoj společnosti. Služby města Králíky jsou 100%-ní dceřinou společností Města Králíky.

Článkem č.I, bod 4 společenské smlouvy se společnost přihlašuje k principům sociálního podnikání.

Sociální firma bude využívat potenciál města, tj. sběrný dvůr, kde bude efektivně třídit a zpracovávat odpad pro další prodej. Doposud se tak děje nahodile a neekonomicky, navíc v rámci veřejné služby. Zároveň bude provozovat přepravu v rámci vlastní činnosti (svoz odpadu a přeprava vlastních výrobků), přepravu pro třetí osoby tak, aby byla plně vytížena kapacita dopravního prostředku. Jakou doplňkovou činnost bude sociální firma provozovat pěstební činnost a úklidové práce (pro maximální vytížení zaměstnanců).

Jednatelem společnosti je pan Robert Jílek, ředitel Služeb města Králíky. Řídí více než 20 zaměstnanců, má četné organizační a technické zkušenosti, ročně zaměstnává několik desítek pracovníků na veřejně prospěšné práce. Úzce spolupracuje s ÚP. Řídí také městskou autodopravu a doposud se zabýval také prodejem zpracovaných odpadů. Pro firmu jsou cenné také jeho kontakty a určité zkušenosti s dotacemi (OPŽP). V projektu bude v pozici manažera sociálního podniku, bude připravovat budoucího vedoucího podniku. Členem realizačního týmu je Ing. Jan Kotouček, který pracuje v oblasti evropských dotací od roku 2007 (OPPI, OPŽP) a poslední dva roky se věnuje problematice sociálního podnikání v rámci IOP a OP LZZ ve společnosti Dotamade Beroun. Zpracoval úspěšné dva projekty sociálních podniků VK Radouš (Největší výrobce přírodního cideru v ČR) a 1. selský pivovárek Kroměříž (Minipivovar na statku).

Základní princip projektu

Projekt je zaměřen na vznik sociálního podniku. Veškeré aktivity jsou zacíleny na počáteční rozjezd podnikatelsko-ekonomických aktivit, které se stanou dlouhodobým zdrojem vlastních příjmů sociálního podnikání a to na základě využití místních materiálních i lidských zdrojů. Projekt umožní vytvoření pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných sociálních skupin, zejména osob dlouhodobě nezaměstnaných (v evidenci ÚP více jak 1 rok).

Pro cílovou skupinu představuje přínos zejména možnost získat vhodné zaměstnání v sociálním podniku, změna současného statusu nezaměstnaného v pracující osobu s vlastním příjmem a udržitelným pracovním místem. Projekt podporuje integraci cílové skupiny na trh práce a vytváří přívětivé prostředí pro sociální zapojení v lokalitě s nezaměstnaností. Principy sociálního podnikání jsou naplněny 100% zaměstnáváním osob z cílové skupiny. Projektové aktivity jsou propojeny a  vytvářejí možnosti a vhodné prostředí pro rozvoj dovedností včetně profesního růstu a tím podporují sociální začlenění do místního společenství. Projektovým cílem je ověření předkládaného modelu sociálního podnikání a jeho funkčnosti ve všech aspektech (důraz na rovné příležitosti, uplatnění cílové skupiny, sociální podnikání), potvrzení jeho životaschopnosti jako podniku se sociálním rozměrem v regionálních podmínkách.

Výrazným prvkem je prezentace schopnosti naplnit poslání sociálního podnikání i úspěšnou realizaci a nabídnout novou alternativu cílové skupiny. Hlavní ekonomickou aktivitou sociálního podnikání bude Třídění separovaného odpadu, údržba ploch města Králíky, práce v lesích města. Projekt přispěje ke komplexnímu rozvoji oblasti Králík a představí nové možnosti sociálního podnikání.

Projektový záměr podporuje město Králíky a integrované obce, řadu spolupracujících subjektů (viz smluvní vztahy). Výsledkem bude ekonomicky soběstačný sociální podnik prakticky naplňující principy sociálního podnikání zakotvené v zakládací listině. Součástí je podpora místních iniciativ a vytvořených lokálních partnerství na regionální úrovni, místní rozvoj znevýhodněných oblastí.

Zaměření a rozsah projektu

Projekt je realizován v Pardubickém kraji od prosince 2013 a bude probíhat do srpna 2015. Do projektu se postupně zapojí celkem čtyři účastníci z uvedené cílové skupiny, kteří se stanou zaměstnanci sociálního podniku – EKO Králíky v.o.s.

Hlavní činnosti sociálního podniku

Nahoru


  Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu z OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.